top of page

פיתוח מוצר חינוכי בחמישה שלבים

הפעלת המוצר

בחינת יישום המוצר דרך הפעלתו באופן ממצה ושלם כדי לגבש החלטה לגבי התכנות ליישום מערכתי.

התכנסות והתנסות במיזם אחד

בדיקת הפעלת אב טיפוס וקבלת החלטה להמשך פיתוח כמוצר.

בחירת פתרון מועדף ( אב טיפוס) לפיתוח היוזמה.

התמקדות באב טיפוס

התאגדויות

התאגדות של יזמים העוסקים ברעיון, בעיה או צורך דומים וגיבוש מספר יוזמות לכדי יוזמה משותפת.

העמקה רעיונית ומיקוד חלופות

יצירת אסופת רעיונות רחבה וצמצום למספר חלופות של קונצפטים מוחשיים.

bottom of page