top of page
תפריט
About
נתיב זה מיועד לקדם יוזמות בכל רחבי הארץ, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ומאפשר לכל אחד שרואה את עצמו מעורב בחינוך ובעל חלום, לפתח מוצר חינוכי, כמענה חדשני לאתגר בראיית עתיד.
מסלול החממו"פ מיועד לקידום יוזמות חינוכיות הבאות מהשטח שיש בהן מענה לצרכים בעלי פוטנציאל ליישום מערכתי. המסלול מתאים למעוניינים לפתח חדשנות הנובעת מצורך פדגוגי, אתגר או חלום של היזם. 
מסלול החממו"פ נמצא בתווך- בין הצורך בעדכון ובהתחדשות פדגוגית מתמדת, בצד הצורך בעיגון השינוי ובהטמעתו בתהליכים מוסדיים.  
המסלול מספק יתרון מערכתי מהותי שמאפשר בחינת מודלים חינוכיים חלופיים בקנה מידה קטן מבלי לטלטל את המערכת כולה.

תפיסת הפעלה 

מתן שירות
צמיחת המוצר באמצעות היזם, בשיתוף עם מסלול החממו"פ, משאיר את היזם והלקוח במרכז לאורך כל התהליך.
בעל עניין שותף לפיתוח
מציאת בעל עניין שרוצה בהצלחת הפיתוח ומעוניין לאמץ, לפתח ולקדם את המוצר לכדי שימוש רחב היקף.
פיתוח מוצר
דגש על פיתוח חינוכי אשר ניתן ליישמו באופן נרחב במערכת תוך מתן מענה לצרכים שונים.

מהו מוצר חינוכי?

עונה על צורך עכשווי ומתכתב עם מגמות עתיד

Speakers
Sponsors
bottom of page